Home » Adatkezelési szabályzat 

Privacy Policy

  1. KULCSFOGALMAK

Személyes adat – egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ vagy adatkör. 

A személyes adatok különleges kategóriái – úgynevezett „érzékeny” személyes adatok, amelyek az érintettet munkahelyén, oktatási intézményben, lakókörnyezetében károsíthatják, vagy a társadalomban hátrányos megkülönböztetéshez vezethetnek. Ilyenek például a faji származásra, politikai vagy vallási nézetekre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra, szexuális életre, biometrikus vagy genetikai adatokra vonatkozó információkat tartalmazó személyes adatok. Az ukrán jogszabályok szerint ezek olyan személyes adatok, amelyek feldolgozása különleges kockázatot jelent az érintettekre nézve. 

Weboldal – a NESPAT Corp (USA) és NESPAT LLC vállalatokból álló NESPAT vállalatcsoport vállalati weboldalai, amelyek felelősek az Ön személyes adataiért. 

A Weboldalak az interneten a következő címen érhetők el: https://nespat.ua, https://nespat.us, https://nespat.net. 

A Honlapok adminisztrációja – NESPAT vállalatcsoport, amely a NESPAT Corp (USA) és a NESPAT LLC cégekből áll. 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, beleértve a törvényes jogai gyakorlására vonatkozó kérelmeket is, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.  

Nespat Corp (USA): 1712 Pioneer Ave Suite 500, Cheyenne, Wyoming 82001, USA 

NESPAT LLC: Ukrajna, 04053, Kijev, VOZNESENSKYY UZVIZ, 14, 16/19-es szoba. 

Mivel a NESPAT LLC és a Nespat Corp (USA) az Európai Unión kívül található vállalatok, az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 27. cikkének való megfelelés érdekében az Európai Uniós képviselőnk a GDPR-Rep.eu-t határozta meg. Ha élni kíván adatvédelmi jogaival, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://gdpr-rep.eu/q/18492039 vagy küldjön e-mailt adatvédelmi tisztviselőnknek: y.danilenko@nespat.net. 

Azonosítható természetes személy (Weboldal Felhasználó) az a természetes vagy jogi személy, aki személyes adatait a Weboldalon található Visszajelzési űrlapon helyezte el az adatok Weboldal Adminisztráció részére történő további továbbítása céljából. 

Személyes érintett az a természetes személy, akire személyes adat vonatkozik, és aki az adott személyes adat alapján azonosítható vagy már azonosították. 

A személyes adatok kezelője az a természetes vagy jogi személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, és elsődlegesen felelős azok feldolgozásáért. A személyes adatok kezelője az ukrán jogszabályok értelmében a „személyes adatok tulajdonosa”. 

  • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1 A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weboldal adminisztrációjának hivatalos dokumentuma, és meghatározza a NESPAT Csoport BIZALMASSÁGI POLITIKÁJA alapján a természetes és jogi személyekre vonatkozó információk feldolgozásának és védelmének eljárását. 

2.2 A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy biztosítsa a Felhasználóra vonatkozó információk megfelelő védelmét, beleértve a személyes adatait is, a jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra hozataltól.  

2.3 A Felhasználó adatainak gyűjtésével, tárolásával, terjesztésével és védelmével kapcsolatos kapcsolatokat a jelen Adatvédelmi szabályzat, valamint az Európai Unió és Ukrajna hatályos jogszabályai szabályozzák. 

2.4 Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változata a Weboldal adminisztrációja által kidolgozott nyilvános dokumentum, amely a „Adatvédelmi szabályzat” hipertext linkre kattintva minden Internet-felhasználó számára elérhető.  

2.5 A Weboldal Adminisztrációjának joga van megváltoztatni az aktuális Adatvédelmi Szabályzatot.  

2.6 Ha az Adatvédelmi Szabályzatban változások történnek, a Webhelyadminisztráció erről a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat új verziójának a nespat.ua weboldalon történő közzétételével értesíti.  

2.7. Az Adatvédelmi szabályzat új kiadásának a Weboldalon való elhelyezésekor az előző kiadás a Weboldal adminisztrációjának dokumentációs archívumában marad.  

2.8. A Visszajelzési űrlap használatával a Felhasználó kifejezi beleegyezését a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeihez.  

2.9. A Weboldal Adminisztráció nem ellenőrzi a Felhasználóról kapott (gyűjtött) információk megbízhatóságát. 

  • A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELE ÉS CÉLJAI 

3.1 Az Ön személyes adatai felhasználhatók és feldolgozhatók a vállalatcsoporton belül. Az Ön személyes adatainak a Társaságcsoporton belüli bármilyen felhasználása a jelen Szabályzat alapján történik. A személyes adatok megadása e-mailben és/vagy telekommunikációs eszközökkel történő információcsere útján történik.   

3.2 A Felhasználó személyes adatait, mint például a név, vezetéknév, apai név, e-mail, telefon, skype stb. a Felhasználó hozzájárulásával továbbítja. 

3.3 A személyes adatoknak a Felhasználó által a Visszajelzési űrlapon keresztül a Honlap adminisztrációjának történő átadása a Felhasználó hozzájárulását jelenti személyes adatainak átadásához. 

3.4 A Honlapadminisztráció a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Honlapon kínált szolgáltatások céljaira.  

3.5 A személyes adatok kezelése az elvek alapján történik:  

a) a személyes adatok feldolgozásának céljai és módszerei jogszerűsége és a jóhiszeműség;  

b) a személyes adatok feldolgozásának céljai megfelelnek a személyes adatok gyűjtésekor előre meghatározott és megadott céloknak;  

c) a feldolgozott személyes adatok mennyiségének és jellegének a személyes adatok feldolgozásának módszereivel és a személyes adatok feldolgozásának céljaival való összhangja.  

d) a személyes adatokat tartalmazó, egymással össze nem egyeztethető célokból létrehozott adatbázisok összekapcsolásának elfogadhatatlansága.  

A Társaságcsoport a weboldal látogatóinak személyes adatait automatikusan, további hozzájárulás nélkül gyűjti.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 

A Felhasználó személyes adatait kizárólag elektronikus adathordozókon tároljuk, és kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. pontjában meghatározott célra használjuk fel. 

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

5.1 A Felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére. 

5.2 A Felhasználó személyes adatainak állami szervek és helyi hatóságok kérésére történő átadása az ukrán jogszabályok által meghatározott eljárás szerint történik. 

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

6.1 A Felhasználó személyes adatait a Weboldal elektronikus adathordozóin 1 évig tároljuk.  

6.2. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó kérésére a Felhasználó kérelme alapján vagy a Weboldal adminisztrátorának kezdeményezésére az okok megmagyarázása nélkül törlésre kerülnek a Felhasználó által közzétett információknak a Weboldal adminisztrációja általi eltávolításával. 

7. A FELHASZNÁLÓI ADATOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A személyes adatok védelme érdekében betartjuk az elismert nemzetközi biztonsági szabványokat, és az érzékeny adatokra vonatkozó információbiztonsági irányítási rendszerünk megfelel az ISO/IEC 27001: 2013 szabványnak. Rendelkezünk adatvédelmi, adatvédelmi és biztonsági irányelvek, eljárások és képzések rendszerével, és rendszeresen felülvizsgáljuk a birtokunkban lévő adatok következetes biztonságának biztosítása érdekében rendelkezésre álló intézkedések megfelelőségét. 

Ellenőrizzük a személyes adatok gyűjtésének módját, és meghatározzuk, hogy a vállalatcsoport milyen célokra használja fel a személyes adatokat. 

8. TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JOGAI 

A természetes személyeknek személyes adataikkal kapcsolatban bizonyos jogaik vannak, amelyek érvényesítéséért az adatkezelő felelős. Amikor a személyes adatok feldolgozásának céljairól és módszereiről döntünk, mi vagyunk az adatkezelő, és további tájékoztatást nyújtunk a természetes személyek jogairól és e jogok gyakorlásának módjairól. 

Hozzáférés a személyes adatokhoz  

Önnek joga van megismerni azokat a személyes adatokat, amelyekkel adatkezelőként rendelkezünk. E jogának gyakorlásához forduljon hozzánk e-mailben a info@nespat.ua, office@nespat.us, office@nespat.net címeken, vagy vegye fel a kapcsolatot képviselőnkkel a https://gdpr-rep.eu/q/18492039 címen. 

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához vagy megtiltásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos indokolt okokból bármikor korlátozza vagy megtiltsa személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a feldolgozást törvény írja elő.  

Ebben az esetben nem dolgozunk fel vagy korlátozzuk a személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha az adatkezelést vagy a jogi követelmények megállapítását, végrehajtását vagy védelmét kényszerítő jogi indokokkal tudjuk alátámasztani. 

Az érintettek egyéb jogai  

Ez a hírlevél arról tájékoztatja Önt, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és hogyan használjuk fel azokat. A fent felsorolt hozzáférési, módosítási és a feldolgozás korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jogokon kívül az egyéneknek más jogaik is lehetnek a birtokunkban lévő személyes adatokkal kapcsolatban, mint például az adatok törléséhez való jog és az adathordozhatósághoz való jog.  

Ha élni kíván ezekkel a jogokkal, kérjük, küldjön e-mailt a info@nespat.ua, office@nespat.us, office@nespat.net címre, vagy lépjen kapcsolatba képviselőnkkel a https://gdpr-rep.eu/q/18492039 címen. 

9. FELHASZNÁLÓI KÉRDÉSEK 

9.1. A Felhasználónak joga van arra, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. és 8. pontjában meghatározott személyes adatainak felhasználására/törlésére vonatkozó kéréseit írásban az 1. pontban megadott címre küldje el a Webhely-adminisztrációnak, beleértve a személyes adatainak felhasználására/törlésére vonatkozó kéréseket is.  

9.2 A Felhasználó által küldött kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia  

magánszemély esetében:  

– a Felhasználó vagy képviselője alapvető személyazonosító okmányának számát;  

– a megadott okmány kiállításának időpontjára és az azt kiállító szervre vonatkozó információkat;  

– a Visszacsatolási űrlapon keresztül történő regisztráció dátuma;  

– a kérelem szabadon formázott szövege;  

– a Felhasználó vagy képviselője aláírása.  

jogi személy esetében:  

– Szabadon megfogalmazott kérelem levélpapíron;  

– A visszajelzési űrlapon keresztül történő regisztráció dátuma;  

– a kérelmet egy meghatalmazott személynek kell aláírnia, és csatolni kell a személy jogosultságát igazoló dokumentumokat. 

9.3 A Weboldal adminisztrációja vállalja, hogy a Felhasználó kérését a benyújtástól számított 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja.  

9.4 Az Adminisztrációhoz a Felhasználótól beérkező valamennyi levelezés (írásbeli/elektronikus formában érkező kérések) korlátozottan hozzáférhető információkra vonatkozik, és a Felhasználó írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható ki.  

A kérelmet elküldő Felhasználóra vonatkozó személyes adatok és egyéb információk a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem használhatók fel, kivéve a beérkezett kérelem tárgyának megválaszolását vagy a törvény által kifejezetten előírt eseteket.