Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Dane osobowe – informacje lub zbiór informacji o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana lub może być konkretnie zidentyfikowana.

Szczególne kategorie danych osobowych to tak zwane „wrażliwe” dane osobowe, które mogą zaszkodzić osobie, której dane dotyczą w pracy, w szkole, w środowisku lub mogą prowadzić do dyskryminacji w społeczeństwie. Na przykład są to dane osobowe, które zawierają informacje o pochodzeniu rasowym, poglądach politycznych lub religijnych, członkostwie w związkach zawodowych, stanie zdrowia, życiu seksualnym, danych biometrycznych lub genetycznych. W terminologii prawa ukraińskiego są to dane osobowe, których przetwarzanie niesie ze sobą szczególne ryzyko dla osób, których dane dotyczą. 

Witryna Internetowa  – to witryny korporacyjne grupy Nespat, która składa się z NESPAT Corp (USA) i NESPAT TOV (Ukraina), które są odpowiedzialne za Państwa dane osobowe.

Strony Internetowe znajdują się w sieci Internet pod adresami: https://nespat.ua, https://nespat.us, https://nespat.net.

Administracja Stron –  Grupa firm NESPAT, która składa się z Nespat Corp (USA) i NESPAT TOV (Ukraina).

W sprawie pytań dotyczących polityki ochrony danych osobowych oraz Państwa praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

Nespat Corp (USA): 1712 Pioneer Ave Suite 500, Cheyenne, Wyoming 82001, USA
NESPAT TOV (Ukraina): Ukraina, 04053, Kijów, Ulica wzniesienia, dom 14, pokój 16/19. 

NESPAT LLC i Nespat Corp (USA) są spółkami zlokalizowanymi poza Unią Europejską w celu spełnienia art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, GDPR-Rep.eu został wyznaczony jako nasz przedstawiciel  w Unii Europejskiej.        

W sprawie pytań dotyczących polityki ochrony danych osobowych oraz Państwa praw, prosimy skontaktować się: https://gdpr-rep.eu/q/18492039 lub wyślać e-mail do naszego inspektora ochrony danych osobowych: y.danilenko@nespat.net

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna (Użytkownik serwisu) – osoba fizyczna lub prawna, która umieściła swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego na stronie w celu dalszego przekazywania danych administracji serwisu.

Podmiot danych osobowych – to osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe i która może zostać zidentyfikowana lub która została już zidentyfikowana na podstawie tych danych osobowych.

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i jest przede wszystkim odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Administrator danych osobowych jest „właścicielem danych osobowych” w terminologii prawa ukraińskiego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych jest oficjalnym dokumentem Administracji Strony Internetowej, określa sposób przetwarzania i ochrony danych o osobach fizycznych i prawnych, zgodnie z Polityką Prywatności grupy Nespat.

2.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie właściwej ochrony informacji o użytkowniku, w tym jego danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.

2.3. Relacje związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną danych użytkownika podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz obowiązującemu prawu Unii Europejskiej i Ukrainy.

2.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dokumentem publicznym opracowanym przez Administrację Strony Internetowej i jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu za pośrednictwem hiperłącza „Polityka Prywatności”.

2.5. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2.6. Dokonując zmian w Polityce Prywatności, administracja serwisu powiadamia użytkownika, zamieszczając nową wersję Polityki Prywatności na stronie nespat.net.

2.7. Podczas umieszczania nowej edycji Polityki Prywatności na stronie poprzednia wersja jest przechowywana w archiwum dokumentacji Administracyi Strony Internetowej.

2.8. Korzystając z formularza kontaktowego, Użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

2.9. Administracja Strony Internetowej nie weryfikuje dokładności otrzymanych (zebranych) informacji o użytkowniku.

3. WARUNKI, CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane i przetwarzane w ramach grupy kompanii Nespat. Wszelkie wykorzystanie Państwa danych osobowych w ramach Grupy Spółek odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką. Dane osobowe są udostępniane poprzez wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub za pomocą środków telekomunikacyjnych.

3.2. Przekazanie danych osobowych przez użytkownika Administracji Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego oznacza zgodę użytkownika na przekazanie jego danych osobowych.

3.3. Administracja Strony Internetowej przetwarza informacje o użytkowniku, w tym jego dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, imię ojca/matki, e-mail, telefon, skype itp., a także dodatkowe informacje o użytkowniku dostarczone przez Użytkownika na własne życzenie: organizacja, miasto, stanowisko itp. w celu wypełnienia zobowiązań wobec użytkownika witryny.

3.4. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadach:

a) zasadność celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz dobrej wiary;

b) Zgodność celów przetwarzania danych osobowych z celami wcześniej określonymi i zadeklarowanymi podczas zbierania danych osobowych;

c) zgodność ilości i charakteru przetwarzanych danych osobowych z metodami przetwarzania danych osobowych oraz celami przetwarzania danych osobowych;

d) niedopuszczalność łączenia baz danych zawierających dane osobowe utworzone w celach niezgodnych.

3.5. Administracja serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w celu świadczenia usług oferowanych w serwisie.

4. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim.

5.2. Udostępnianie danych osobowych Użytkownika na żądanie organów państwowych, władz lokalnych odbywa się w sposób określony przez ustawodawstwo Ukrainy.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA I USUWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na elektronicznym nośniku Administracji Strony Internetowej przez 1 rok.

6.2. Dane osobowe Użytkownika są usuwane na żądanie użytkownika na podstawie jego żądania albo przez Administratora Strony Internetowej bez podania przyczyn poprzez usunięcie informacji zamieszczonych przez Użytkownika przez Administrację Strony.

7. ŚRODKI OCHRONY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przestrzegamy uznanych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji poufnoi danych spełnia wymagania norm ISO / IEC 27001: 2013. Dysponujemy systemem zasad, procedur i szkoleń w zakresie ochrony, prywatności i bezpieczeństwa danych oraz regularnie sprawdzamy, czy dostępne środki są wystarczające, aby zapewnić stabilne bezpieczeństwo danych.

Kontrolujemy sposoby gromadzenia danych osobowych i określamy cele, do których dane osobowe są wykorzystywane przez grupę spółek.

8. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

Osoby fizyczne mają określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, za zapewnienie ich realizacji odpowiada Operator danych. W przypadku, gdy podejmujemy decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, działamy jako administrator danych i podajemy dalsze informacje na temat praw osób fizycznych i sposobu ich realizacji.

Zapoznanie się z danymi osobowymi.

Macie Państwo prawo wglądu w dane osobowe, które mamy do dyspozycji jako administrator danych. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@nespat.ua, office@nespat.us, office@nespat.net lub skontaktować się z naszym przedstawicielem https://gdpr-rep.eu/q/18492039.

Prawo do ograniczenia lub odmowy przetwarzania przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia lub odmowy przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie Z uzasadnionych powodów związanych z Państwa konkretną sytuacją, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie jest wymagane przez prawo.

W takim przypadku nie będziemy przetwarzać ani ograniczać przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu ustalenia, wdrożenia lub obrony uzasadnionych roszczeń.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejsza informacja ma na celu informowanie o tym, jakie dane osobowe Państwa gromadzimy i w jaki sposób są one wykorzystywane. Oprócz wyżej wymienionych praw dostępu, zmiany i ograniczenia lub odmowy przetwarzania, osoby mogą mieć inne prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo do usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.  

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o przesłanie e-maila na adres info@nespat.ua, office@nespat.us, office@nespat.net lub skontaktować się z naszym przedstawicielem https://gdpr-rep.eu/q/18492039.

9. APEL UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Użytkownik ma prawo przesyłać swoje żądania do administracji witryny, w tym dotyczące wykorzystania / usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności, na piśmie na adres podany w punkcie 1.

9.2. Żądanie wysłane przez Użytkownika powinno zawierać następujące informacje:

dla osoby:

– numer głównego dokumentu tożsamości użytkownika lub jego przedstawiciela;

– informacja o dacie wydania określonego dokumentu i organu wydającego;

– data rejestracji za pośrednictwem formularza kontaktowego;

– tekst wniosku w dowolnej formie;

– podpis użytkownika lub jego przedstawiciela.

dla osoby prawnej:

– wniosek w dowolnej formie formularz na papierze firmowym;

– data rejestracji za pośrednictwem formularza kontaktowego;

– wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną z zastosowaniem dokumentów potwierdzających tożsamość osoby.

9.3. Administracja Strony Internetowej jest zobowiązana do rozpatrzenia i wysłania odpowiedzi na wniosek Użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

9.4. Wszelka korespondencja otrzymana przez Administrację od Użytkownika (komunikacja pisemna / elektroniczna) dotyczy informacji o ograniczonym dostępie i bez pisemnej zgody Użytkownika nie podlega ujawnieniu.

Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku, który przesłał zapytanie, nie mogą być bez specjalnej zgody Użytkownika wykorzystywane w inny sposób niż w celu udzielenia odpowiedzi na temat otrzymanego zapytania lub w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez przepisy prawa.