Home » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ POJMY

Webová stránka – firemná webová stránka (Nespat LLC) umiestnená na internete na adrese nespat.net.

Webovú stránku spravuje Nespat L LC, admin@nespat.net.

Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá zverejnila svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke za účelom zasielania údajov administrácii webovej stránky .

Kontaktný formulár je špeciálny formulár, v ktorom Používateľ zverejňuje svoje osobné údaje za účelom prenosu údajov do administrácie webovej stránky .

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú oficiálnym vzorovým dokumentom Správy webovej stránky a upresňujú poradie spracovania a ochrany informácií o fyzických a právnických osobách pomocou kontaktného formulára na webovej stránke.

2.2. Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je zabezpečiť primeranú ochranu používateľských informácií, vrátane vašich osobných údajov, pred neoprávneným prístupom a zverejnením.

2.3. Vzťahy súvisiace so zhromažďovaním, uchovávaním, šírením a ochranou informácií o používateľoch podliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov a platným právnym predpisom Ukrajiny.

2.4. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je verejný dokument vypracovaný Správou webovej stránky a je k dispozícii každému používateľovi internetu prostredníctvom hypertextového odkazu „Zásady ochrany osobných údajov“.

2.5. Administrátor webovej stránky má právo vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

2.6. Pri vykonávaní zmien v Zásadách ochrany osobných údajov správa webových stránok upozorní používateľa zverejnením novej verzie Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke nespat.net.

2.7. Pri umiestnení nového vydania Zásad ochrany osobných údajov na webovú stránku sa predchádzajúca verzia uloží do archívu dokumentácie Administrácie a webovej stránky .

2.8. Používaním kontaktného formulára používateľ súhlasí s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

2.9. Správa webovej stránky neoveruje správnosť prijatých (zhromaždených) informácií o používateľovi.

3. PODMIENKY, ÚČELY ZBERU A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV

3.1. Osobné údaje užívateľa ako sú: meno, priezvisko, meno otca / matky , e-mail, telefónne číslo, Skype a pod., prenesie Používateľ so súhlasom Používateľa do Administrácie Webu .

3.2. Poskytnutie osobných údajov používateľom Správe webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára predstavuje súhlas používateľa s prenosom jeho osobných údajov.

3.3. Správa webovej stránky spracúva informácie o používateľovi vrátane jeho osobných údajov, ako sú: meno, priezvisko, meno otca/matky, e-mail, telefón, Skype a pod., ako aj ďalšie informácie o používateľovi poskytnuté spoločnosťou Na vlastnú žiadosť používateľa : organizácia, mesto, pozícia a pod., za účelom splnenia povinností voči používateľovi webu.

3.4. Spracúvanie osobných údajov je založené na zásadách:

a) oprávnenosť účelov a spôsobov spracúvania osobných údajov a dobrá viera;

b) Súlad účelov spracúvania osobných údajov s účelmi, ktoré boli predtým určené a deklarované pri získavaní osobných údajov;

c ) súlad množstva a povahy spracúvaných osobných údajov so spôsobmi spracúvania osobných údajov a účelmi spracúvania osobných údajov;

d) neprípustnosť spájania databáz obsahujúcich osobné údaje vytvorené na nezlučiteľné účely.

3.5. Administrácia stránky spracúva osobné údaje Užívateľa s jeho súhlasom za účelom poskytovania služieb ponúkaných na stránke.

4. UCHOVÁVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Užívateľa sú uchovávané iba na elektronických médiách a sú použité len na účely uvedené v bode 3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Osobné údaje Používateľa sa neprenášajú na tretie strany, okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a špecifikovaných v súlade s newsletterom.

5.2. Zdieľanie osobných údajov Používateľa na žiadosť štátnych orgánov a miestnych úradov sa vykonáva spôsobom stanoveným právnymi predpismi Ukrajiny.

6. DOBA UCHOVÁVANIA A VYMAZANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje Užívateľa sú uchovávané na elektronickom médiu Administrácie Webu na dobu neurčitú.

6.2. Osobné údaje používateľa sú vymazané na žiadosť používateľa na základe jeho žiadosti alebo správcom webovej stránky bez udania dôvodov vymazaním informácií zverejnených používateľom správou webovej stránky.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

Používatelia sú oprávnení na základe prihlášky dostávať od Správy Webu informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

8. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca webovej stránky vynakladá maximálne úsilie na ochranu zhromaždených údajov a používa vhodné technické a právne materiálne záruky, aby zabezpečil ochranu osobných údajov Používateľa pred nezákonným alebo náhodným prístupom, zničením, pozmenením, blokovaním, kopírovaním, šírením, ako aj pred inými nezákonnými činnosti.

9. Právo na vymazanie údajov

9.1. Používateľ má právo zaslať svoje požiadavky administrácii webovej stránky, a to aj v súvislosti s použitím/vymazaním jeho osobných údajov uvedených v bode 3. týchto Zásad ochrany osobných údajov, písomne na adresu uvedenú v bode 1.

9.2. Žiadosť odoslaná používateľom by mala obsahovať nasledujúce informácie:

pre osobu:

– číslo hlavného dokladu totožnosti užívateľa alebo jeho zástupcu;

– údaj o dátume vydania konkrétneho dokladu a o orgáne, ktorý ho vydal;

– dátum registrácie prostredníctvom kontaktného formulára ;

– text žiadosti v akejkoľvek forme;

– p kópia užívateľa alebo jeho zástupcu.

pre právnickú osobu:

– žiadosť v akejkoľvek forme, formulár na hlavičkovom papieri;

– dátum registrácie prostredníctvom kontaktného formulára ;

– žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou s použitím dokladov potvrdzujúcich totožnosť osoby .

9.3. Správa Webovej stránky je povinná zvážiť a zaslať odpoveď na žiadosť Používateľa do 30 dní od prijatia žiadosti.

9.4. Všetka korešpondencia prijatá Administráciou od Používateľa (písomná/elektronická komunikácia) sa týka informácií s obmedzeným prístupom a nie je predmetom zverejnenia bez písomného súhlasu Používateľa.

Osobné údaje a iné informácie o Užívateľovi, ktorý odoslal dopyt, nesmú byť bez osobitného súhlasu Užívateľa použité inak ako na zodpovedanie doručenej otázky alebo v prípadoch výslovne ustanovených zákonom.